இன்பம் தந்த மங்கைகள்

இன்பம் தந்த மங்கைகள் நான் பிளாண்ட் ஆபிசராக வால்பாறையில் தங்கி இருந்ேதன்… சற்று உயரமான இடத்தில் எனக்கு ஒரு தனி பங்களா ஒதுக்கிக் ெகாடுத்திருந்தார்கள்… கீழே ஒரு ெமஸ்சில் இருந்து மு°ன்று ேவளையும் சாப்பாடு ெகாடுக்க ஒரு ெபண்ைண ஏற்பாடு ெசய்திருந்தார்கள்… அவள் ெபயர் ெகளரி.. முதல் நாள் அவளைப் பார்த்ததுமே எனக்குப் பிடித்துப் ேபாய் விட்டது… சரியான கறுப்பு நிறம்தான்.. ஆனால் கவர்ச்சியாக இருந்தாள்..

வழித்து சீவிய ேகசம்.. வட்டமான முகம் .. ெபரிய கண்கள்… பிதுங்கிய மார்புகள்..அந்த மார்பின் இறுக்கத்தில் ஜாக்கெட்டின் பின்புறம் சினிமா ஸ்கிரீன் ேபால ைடட்டாக இருக்கும்.. குடத்தின் அடிப்பாகம் மாதிரியான பின்புறம்.. மடிப்பு விழுந்த இடுப்பு..ரவிக்கையின் ைகப்புறம் பிட்டாக இருக்கும்… ைகயை ஆட்டி ஆட்டி குண்டியை அசைத்து அவள் நடந்து வருவேத ஒரு அழகாக இருக்கும்…ேலசகா ெதாப்பை விழுந்த வயிறு..

அதில் சின்னப் பள்ளம் மாதிரி ெதாப்புள்.. என்னேவா அவள் மீதான காமம் பார்க்கப் பார்க்க கூடிக் ெகாண்ேட ேபானது.. தினம் அவள் நடந்து வருகிற அழகை பின்னால் இருந்து ரசித்து ரசித்துப் பார்ப்ேபன்… அவள் கிட்ேட வந்து விட்டாலோ என் தவிப்பு அதிகமாகி விடும்.. அவளே சாப்பாடு எடுத்து பரிமாறுவாள்… சாப்பாட்ைட விட அவள் இடுப்பு ெதாப்புள் முலை இதைத்தான் அதிகம் பார்வையால் சாப்பிட்ேடன்… அவள் அங்கேயே வைத்து பாத்திரங்களை விளக்குவாள்..

அப்போது எதாவது ஒரு சாக்கில் அங்கு ேபாய் நின்று…ேமலிருந்து அவள் மாராப்பு விலகி இருப்பதன் வழியே அந்த பிளவுகளை ரசிப்பேன்… இப்படியே இரண்டு வாரம் ஓடி விட்டது.. எத்தனை நாள்தான் எட்டவே வைத்து ரசிப்பது.. கைக்கு அருகில் இருக்கிறவளை ெதாடாமல் என்னை கட்டுப்படுத்துவது… கை வைத்து ப் பார்க்கலாம் .. ஆனால் எதாவது பிரச்னையாக்கி விடுவாளோ என்றும் பயமாக இருந்தது… அதிகமாய் ேபச்சுக் ெகாடுப்பதும் இல்ைல அவள்.

தான் உண்டு தன் வேலை உண்டு என்று இருக்கிறவளிடம் முதலில் ேபச்சுக் ெகாடுத்துப் பார்க்கலாம் என்று முடிவு ெசய்ேதன்.. உனக்கு நான் ஒரு புடவை வாங்கிக் ெகாடுக்கலாமா ெகளரி என்றேன்… வாங்கிக் ெகாடுங்களேன் அதுக்கென்ன என்றாள்.. அப்படியே பிளவுசும் பிராவும் வாங்கிடறேன் உன் சைஸ் என்ன என்று ெகாக்கியைப் ேபாட ேபாங்க சார் அதெல்லாம் ேகட்டுக்கிட்டு என்றாள் ெவட்கத்துடன். அவள் ேகாபப்படவில்லை..ஆக மடக்கி விடலாம் என்று ைதரியம் வந்தது..

சும்மா ெசால்லு முப்பத்ெதட்டா என்றேன்… இல்ைல நாப்பது என்றாள் இன்னும் ெவட்கமாய்.. நாப்பதா அப்படி ெதரியலயே என்றேன் நாக்கை ஈரமாக்கிக் ெகாண்டு.. நீங்க ஏன்அதெல்லாம் பாக்கறிங்க என்று ெவட்கம் காட்டி ெகாஞ்சம் ெதரிந்த மாராப்பையும் இழுத்து விட்டுக் ெகாண்டாள்.. ஆக என் உணாச்சியை அவளுக்குப் புரிய வைத்து விட்ேடன்.. அடுத்து கை ைவத்துப் பார்க்க ேவண்டியதுதான்…அடுத்த முறை எங்க உட்கார்ந்ேத.. ஒரே மண்ணா இருக்கு..

என்று அவள் குண்டியை மண் தட்டுகிற மாதிரி ேலசாய் கை வைத்து தடவினேன்… அவள் எதுவும் பேசாமல் அங்கிருந்து நகர்ந்து விட்டது எனக்கு ெகாஞ்சம் ஏமாற்றமாய்த்தான் இருந்தது.. ஆனாலும் நான் அடங்குவதாயில்ைல.. எதாவது ஒன்றை கசக்கிப் பார்த்து விட ேவண்டியதுதான் என்று தீர்மானித்ேதன்… அடுத்த முறை ெகளரி கண்ல எதோ துசி விழுந்துட்டு ேபால இருக்கு கொஞ்சம் ஊதி விடேன் என்றேன்.. என் நடிப்பை புரிந்து ெகாள்ளாமல் என் கிட்ேட வந்து குனிந்து கண்களை ஊதி விட்டாள்…

அப்போது அவள் மாராப்பு விலகி மார்க் கூம்புகள் என் முகத்துக்கு ேநராய் இருந்தது.. என்னை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் சட்டென்று பிடித்து ஒரு அழுத்து அழுத்தி விட்டேன்.. சட்ெடன்று விலகிக் ெகாண்டவள் உங்களுக்கு ேவற மாதிரி பசி எடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டுன்னு நினைக்கறேன் என்றாள்… ஆமா ெகளரி இதை நீ தீர்க்கக் கூடாதா என்றேன் ெகஞ்சுவது ேபால… நான் ேவணாம்…உங்க வயசுக்கு ஒருத்தியை வரச் ெசால்றேன்..

பத்மான்னு ேபர்.. சின் வயசு அழகா இருப்பா.. ெதாழில் பண்றவதான்… சனிக் கிழமை ஊர்லர்ந்து வருவா.. அவளை அனுப்பி வைக்கறேன்.. ெகாஞ்சம் அது வரை ெபாறுத்துக்குங்க என்றேன்… எனக்கு எந்த ரதியும் ேவணாம் ெகளரி நீதான் ேவணும் என்றேன் மறுபடி ெகஞ்சலாய்… என்கிட்ட என்ன சார் இருக்கு என்றாள்… நிறைய இருக்கு.. நீ சரின்னு ெசால்லு நான் எடுத்துக்கேற்ன.. என்றவ்ன அவள் அனுமதிக்கெல்லாம் காத்திருக்காமல் ்தாவி அவளை இறுக்கமாய் கட்டிப் பிடித்ேதன்.. அய்யோ விடுங்க சார் யாராவது வரப் ேபாறாங்க என்றாள்..

இதான் உன் பயமா சரி கதவை சாத்திடறேன் என்று பிடியை விட்ட நிமிசம்.. நீங்க ெராம்ப ேமாசம் என்று ெசால்லாமல் ெகாள்ளாமல் ேவகமாய்ப் ேபாய் விட்டாள்.. ெவறுத்துப் ேபாய் விட்டது எனக்கு… அவள் திரும்ப வர மாட்டாள் என்று நினைத்ேதன்.. ஆனால் மறுநாள் மதியம் வந்தாள்… அன்று வழக்கத்தை விட ெகாஞ்சம் கூடுதல் அலங்காரம் இருப்பது எனக்காகத்தான் என்று நினைத்ேதன்..

சிவப்பு காட்டன் புடவையும் ெவள்ளை பிளவுசும் அணிந்திருந்தாள்… புடவை வழக்கத்ைத விட அதிகமாய் ெதாப்புளுக்கு கீழ் இறங்கி இருந்தது… அவள் சாப்பாட்ைட ேமசையில் எடுத்து வைக்க நான் ேவணாம் என்றேன்… என்னதான் ேவணும் உங்களுக்கு என்று என் முகத்ைதப் பார்த்தாள்.. நான்தான் ெசான்னேனே நீதான் ேவணும்னு என்றேன்.. நிஜமா என்னை பிடிக்குதா.. எ்ன்றாள்.. பிடிக்காமலா ெகஞ்சறேன் என்றேன்… சரி சாப்பிடுங்க முதல்ல என்றாள்.. இல்லை இப்ப நீதான் ேவணும் எனக்கு.. என்றேன். சரி யாரும் வர மாட்டாங்கள்ல என்று ெமதுவான குரலில் ேகட்டாள்..

அவள் ஒத்துக் ெகாண்டது ெதரிந்ததும் எனக்குள் உற்சாகம் பீறிட்டது.. ஒரு நிமிசம் இரு அதுக்கு ஒரு வழி பண்றேன்.. என்று பூட்ைட எடுத்துக் ெகாண்டு ெவளியே ஓடினேன்… ெவளியே மழை ெபய்யப் ேபாவது ேபால இருட்டிக் ெகாண்டு வந்தது..வசதியாக இருந்தது.. நிச்சயமாக யாரும் வர மாட்டார்கள்.. இருந்தும் அவள் தைரியத்துக்காக கதவை தாளிட்டு ெவளியே பூட்டி விட்டு பின் வாசல் வழியாக உள்ளே வந்து அந்தக் கதவையும் தாளிட்ேடன்.. ெவளிய பூட்டிட்ேடன் ேபாதுமா என்றேன்.. சரி பெட்ரு°ம் ேபாலாம் என்றாள்.. நான் அவளை துக்காத குறையாய் படுக்கை அறைக்கு அழைத்துப் ேபானேன்..

விடிவிளக்கை மட்டும் எரிய விட்ேடன்.. காற்று சில்ெலன்று வீச ..அவள் எனக்குப் பின்ப பக்கத்ைத காட்டிக் ெகாண்டு நின்றிருக்க… காமப் பசியோ.டு அவளை ெநருங்கி பின்பக்கமாகவே அவளை அணைத்ேதன்.. ேதாளில் முகத்தைப் பதிய வைத்து கன்னத்ேதாடு கன்னம் உரசினேன்…அக்குள் வழியாய் கை விட்டு..இடைவெளி வழியாய் அவள் வயிற்றை தடவினேன்.. எத்தனை நாள் ஏக்கம் இது..ெவளியே மழை ெபய்யத் ெதாடங்கி இருந்தது..